วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ภาพที่3 การลงพื้นที่สำรวจ และบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
(ที่มา: ชลลดา เปลี่ยนแสงศรี กลุ่มiherb,2557)


ภาพที่4 สมาชิกกลุ่มiherbถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
(ที่มา: ชลลดา เปลี่ยนแสงศรี กลุ่มiherb,2557)


ภาพที่5 สมาชิกกลุ่มiherb ถ่ายภาพร่วมกันประธานกลุ่มแม่บ้านท่าทราย พร้อมผลิตภัณฑ์
(ที่มา: ชลลดา เปลี่ยนแสงศรี กลุ่มiherb,2557)
การนำเสนองานออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์


สรุปผลการเรียนการสอนสัปดาห์ที่3สรุปผลการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 (25 สิงหาคม 2557) อาจารย์ให้นักศึกษาสร้างโฟรเดอร์กลุ่มในไดรฟ์แชร์ให้อาจารย์ สำหรับข้อมูลต่างๆถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก็ส่งข้อมูลสอบถามได้ที่ Line : Phachit007 ให้เตรียมอุปกรณ์การเรียนของทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมจากนั้นอาจารย์ชี้แนะเรื่องการออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ แต่ละครั้งที่นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ต้องทำอย่างไร เตรียมพร้อมในเรื่องไดบ้าง ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์นั้นๆมีฟอนต์อะไร ใช้สีอะไร ใครเป็นคนคิด จะต้องรู้ว่าบรรจุภัณฑ์มีกี่ประเภท กี่อย่าง อะไรบ้าง และบรรจุภัณฑ์คืออะไร มีลักษณะการใช้งานอย่างไร ข้อมูลอ้างอิงมาจากไหน

อาจารย์ได้ขอดูผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักศึกษาเอามาพร้อมกับยกตัวอย่างอธิบายรายละเอียดให้นักศึกษาฟังและให้ลองไปสืบค้นศึกษาผลิตภัณฑ์ของตัวเองสเก็ตแบบชิ้นงานของแต่ละคนมาครั้งต่อไป
งานที่ทำให้เป็นกรณีศึกษาและศึกษาข้อมูลการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาทชัยเพิ่มเติมได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com/
- ให้นักศึกษาไป sketch บรรจุภัณฑ์ของตัวเองที่เลือกมา sketch ทุกมุม ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน ด้านล่าง ด้าน45 ํ และบรรจุภัณฑ์ของตัวเองและถ่ายภาพสินค้าทุกมุมมอง 7-8 ภาพ
พร้อมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาด้วยว่าเป็นอย่างไร ใช้มีลักษณะการใช้งานยังไง ศึกษารายละเอียดทุกๆอย่างลงในสมุด sketch ของนักศึกษา
- ให้นักศึกษาโหลดแบบสอบถามมาในไดรฟ์ ที่อาจารย์แชร์ให้แล้วมาปรับแต่งข้อมูลให้เป็นของเรา
- ให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มพร้อมมีมูดบอร์ดมารายงานในอาทิตย์หน้า

ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงรูปภาพและเว็บไซต์ : http://chainatotop.blogspot.com/

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น
เครื่องหมายการค้าต่างๆ
➤ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)
ปัจจุบันผู้ประกอบการค้า ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือนำทางการค้า ทั้งภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่าง ๆ ก่อนส่งสินค้าไปจำหน่าย เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และมิให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็นเจ้าของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) หากประเทศไทย เข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกของไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนเคื่องหมายการค้า

ที่มาของรูปภาพ : http://203.209.117.203/ipthailand/index.php?
option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=197


ที่มาของเว็บไซต์ : http://203.209.117.203/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=197

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 2 ( 31 สิงหาคม 2557 )

-สรุปผลการเรียนการสอนลงเวปบล็อก
-อัพผลงานเเละข้อมูลลงในไดฟร์ที่อาจารย์เเชร์ไว้
-เเปลสรุปข่าวครั้งละ3คน

งานที่ต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้า
1.นำผลิตภัณฑ์OTOPของจังหวัดชัยนาทมาคนละ1ชิ้น
2.เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมสำหรับการทำงาน อาทิเช่น ดินสอ2B,ไม้บรรทัด,คัทเตอร์/กรรไกร,แผ่นรองตัด,แฟ้มขนาดA4 สำหรับใส่ชิ้นงาน และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : http://arti3314.blogspot.com/2011/09/week12-2-resume-working-drawing.html

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 1 (24 สิงหาคม 2557 )

แนะนำเกี่ยวกับวิชา การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์

1.สมัคร gmail
2.สร้าง blogspot
3.อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4คน ทั้งหมด 8กลุ่ม แบ่งกัน  ทำแบบสำรวจ การวิจัยเรื่อง การ       ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดชัยนาทจำนวน 16ฉบับโดย         เฉลี่ยให้แต่ละคนในกลุ่มประเมิน
4.อาจารย์ให้นักศึกษาประเมินการวิจัยการออกแบบบรรจุภัณ์ของOtopจังหวัดชัยนาทในอำเภอต่างๆ          โดยสินค้านั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเเละความ                 งามเช่นสินจำพวกสปาต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ
5.เข้าไปดูได้ที่ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้    http://chainatotop.blogspot.com/p/blog-page_29.html

อุปกรณ์ในการศึกษา
1.ปากกา
2.สมุดกราฟ
3.ดินสอ 2B4.สายวัด
5.ไม้บรรทัด6.ไม้ฉาก
7.กระดาษ A4
8.แฟ้มเก็บเอกสารขนาด A4
9.แผ่นรองตัด หาซื้อได้ที่ร้าน DAISO eSHOP
10.วงเวียน
11.คัตเตอร์ปลายแหลม
โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา
1.Sketch Up
2.Photoshop
3. Illastrator
4.CorelDraw
5.Rhino 3D

การบ้าน 
หาสินค้าชุมชน otop จังหวัดชัยนาท คนละ1ชิ้น
แปลสรุปข่าว โดยหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.thedieline.com/ เเละ Pinterest